Гражданско участие в политиката по оценка на риска по хранителната верига в ЕС

Настоящият проект установи, че участието на европейски граждански организации във формиране, изпълнение и мониторинг на политики по оценка на риска по хранителната верига е утвърдило успешни модели и добри практики, които обхващат всички етапи на политическия цикъл в държавите членки на ЕС.

Информационно резюме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателството свързано с оценката на риска по хранителната верига”, Договор за БФП №BG05SFOP001-2.009-0030-C01/04.01.2019 г., финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е за 12 месеца и се изпълнява по приоритетна ос №2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса”, процедура BG05SFOP001-2.009.

 

Най-общо политическият процес е цикъл, който се състои от три основни етапа:

  • Разработване на нормативна уредба (формулиране на политиката);
  • Имплементация и осъществяване на законовата рамка;
  • Мониторинг и оценка на реалния ефект от прилагането на законовата рамка, засягаща съответната политика.

 

Европейският съюз акцентира върху участието на неправителствени организации във всички етапи на политическия процес, като определя няколко ключови фактора за постигането на тази цел:

  • Непрекъснат информационен поток към гражданите и техни НПО, чрез лесен достъп до актуални данни за развитието на съответната политика;
  • Разбираеми и лесни за прилагане механизми, модели и процедури за вземане на политически решения, които да насърчат гражданското участие;
  • Включване на участници от всички заинтересовани страни на обществото (граждани, НПО, бизнес и др.) в активен диалог с държавните институции, отговорни за прилагането на съответната политика, съвместно дискутиране на предложения и непрекъсната обратна връзка;
  • Допълнителни стимули, средства и ресурс за мотивиране на активното участие на гражданите.

 

Участие на НПО и мрежи от НПО във формулиране на политики

Процесът започва с решение за създаване на нови или изменение на стари регулации, в съответствие с актуалната политическа стратегия и приоритети на управляващите. Формулирането на политики може и трябва да бъде повлияно от гражданите, бизнеса и НПО сектора. От друга страна, властите могат да търсят активното участие на НПО, за да се прецизират идеи и предложения, както и да се конкретизират нуждите на различни обществени групи от изпълнението на съответната политика. В процеса на оформяне на проектозакона управляващите могат да включат гражданите посредством консултации, диалог и дори референдум.

 

Участие на НПО и мрежи от НПО в осъществяването на законовата рамка

В етапа на ефективно прилагане на формулираните политики гражданското участие често се свежда до имплементиране и промотиране на нормативната уредба с партньорската подкрепа на НПО и мрежи от НПО. Това става чрез включването им в публичен диалог, който гарантира прозрачност и ефективност на процеса. Обективността на наблюдението, провеждано от гражданските организации, се гарантира от установените в съответната държава процедури за подбор на целеви НПО-та и заинтересовани страни.

 

Участие на НПО и мрежи от НПО в мониторинга и оценката на политиките

На този етап се оценява и проследява ефектът от имплементиране на политиките. Мониторингът е ключова фаза от процеса и може доведе до цялостно преразглеждане на законодателната уредба на съответната политика. НПО секторът е изключително важен инструмент за осъществяване на този етап от процеса в партньорство с правителството, тъй като има възможност за достъп и директен диалог с пряко повлияните от съответната законодателна дейност. Важно е обаче да има ясни процедури за подбор на неправителствени организации и заинтересовани страни, участващи в процеса, за да се постигане оптимална прозрачност и ефективност.

 

В процеса на изработване на закони, законопроекти, регулации и други нормативни документи, които са пряко свързани с гражданите, в различни държави членки на ЕС са осигурени прозрачност и достъпност. Например в Словения, Словакия, Унгария и Естония заинтересованите страни, в това число и НПО, имат осигурен достъп до предложенията за законови промени, до министерските постановления, плановете и програмите за развитие, до инструкциите и процедурите, стратегическите документи и международните споразумения. В почти всички скандинавски държави се предоставя и допълнителна информация за конкретния политически процес, за неговия обхват и цели, резюмета на контекста и конкретните казуси, обосновка за нормативния документ, детайлна административна информация, касаеща гражданите.

 

 

Източник: Научноизследователска организация за интеграция и сътрудничество