Препоръки за въвеждане на добри практики – за нарастване на гражданското участие в процесите на формиране и мониторинг на политиката за оценка на риска по хранителната верига

Тези предложения са подходящи механизми за повишаване гражданското участие, които могат да се приложат ефективно в България.

Информационно резюме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателството свързано с оценката на риска по хранителната верига”, Договор за БФП №BG05SFOP001-2.009-0030-C01/04.01.2019 г., финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е за 12 месеца и се изпълнява по приоритетна ос №2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса”, процедура BG05SFOP001-2.009.

 

Нарастването на населението в световен мащаб, изменението на климата и разхищаването на хранителни продукти представляват ключови предизвикателства пред световната сигурност и политиката в областта на безопасност на храните. Биотехнологиите, клонирането на животни, а напоследък – и на човешки ембриони, нанотехнологиите и сложността на оценките за влиянието им в хранителната верига, повишават обществените очаквания от по-сериозна защита здравето на хората, животните, растенията и околната среда. Застаряването на населението, увеличаването на миграционните потоци, както и промените в нагласите на потребителите към храненето ще доведат допълнително до необходимост от ефективни механизми за гражданско участие във всички етапи от оценката на риска по хранителната верига. Тези глобални процеси поставят на дневен ред пред експертите от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) да реагират адекватно и навреме към непрекъснато изменящата се среда и при появата на нови заплахи.

 

По настоящия проект правим следните препоръки за добри практики и механизми, насочени към повишаване на гражданското участие и подобряването на регулаторната среда в процесите на формиране  осъществяване и мониторинг на политиката за оценка на риска по хранителната верига:

 

Достъп до информация

Това ключово право и предпоставка за повишаване на гражданското участие изисква ЦОРХВ да осигури непрекъснато кратка, точна, навременна и актуална информация за възможни рискове по хранителната верига до всички заинтересовани страни – органите по управление на риска, гражданите/потребителите, бизнеса/производителите и др.

Информацията може да бъде под формата на научни становища, оценки и други документи, изготвени от експерти от ЦОРХВ. Основните канали за предоставянето на информацията могат да бъдат електронните страници на ЦОРХВ, МЗХГ, Българския контактен център на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и др. В работата на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) трябва да се спазват принципите на прозрачност, достъпност, обективност, безпристрастност, независимост и навременност.

 

Пълноценното включване на обществеността в този процес предполага и активно участие на отделните групи заинтересовани страни (органи и публични институции, НПО, бизнеса и др.), като се идентифицират техните нагласи при възприемането на риска.

Достъпът до информация на заинтересованите страни следва да обхване и научната информация от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), посредством Българският контактен център са ЕОБХ.

 

Консултации

Тази форма на участие се състои в приканване на гражданите и/или отделни групи от заинтересованите страни да дадат своите мнения, коментари, гледни точки и обратна връзка по конкретни документи, планове и казуси, разработвани и подготвяни от Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

 

Консултациите биха могли да бъдат под формата на консултативни писма, провеждане на консултативни срещи, експертни консултации и др., като приоритетна роля в този модел на гражданско участие, в контекста на работа на ЦОРХВ, могат да имат организациите, включени в списъка по чл. 6, ал. 1, т. 9 от ЗЦОРХВ; списъка на ЕОБХ по чл. 36 от Регламент 178/2002, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) No 2230/2004; националните представители в научните мрежи на ЕОБХ; с представители на растителнозащитната индустрия и др.

 

Активно участие и диалог

В конкретния контекст, свързан с повишаването на гражданското участие в процесите, касаещи политиката и законодателството по оценка на риска по хранителната верига, активното участие и диалог могат да бъдат осъществени посредством организирането на срещи и научно-практически конференции с всички заинтересовани страни по конкретен проблем, обхващащ безопасността по хранителната верига, въз основа на принципите за прозрачност и взаимно сътрудничество.

 

Част от формите за активно участие и диалог са свързани с провеждането на междусекторни срещи и форуми, експертни срещи и/или електронни форуми. В работата си ЦОРХВ има възможност да засили междусекторното сътрудничество и работата в мрежи, като обединява ресурсите по оценка на риска за безопасността на храните на национални, европейски и международни организации (ЕОБХ, OIE, WHO, FAO, ECDC), чиято дейност е идентична или сходна с компетенциите на Центъра.

 

 

 

Източник: Научноизследователска организация за интеграция и сътрудничество