Г-жа Анна Николова: Гражданите могат да участват в управлението на риска по хранителната верига

С нашия проект НПО и бизнеса станаха по-информирани за безопасността на храните

 

 

 

На обществен форум на 1 април 2019 г. в София стартира проектът „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателството свързано с оценката на риска по хранителната верига”. Проектът е за 12 месеца и е финансиран по Оперативна програма „Добро управление” и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изпълнява се от Фондация „Научноизследователска организация за интеграция и сътрудничество” (НОИС), която се занимава с научноизследователска работа в различни сектори на земеделието. Партньорската организация по същия проект е Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ). По този повод разговаряме с г-жа Анна Николова, главен експерт в отдел „Обучение и проекти“, Дирекция „Комуникация на риска, обучение и контактен център“ в ЦОРХВ.

 

Г-жо Николова, каква е основната дейност на Центъра за оценка на риска по хранителната верига?

 

Центърът за оценка на риска по хранителната верига извършва независима научна оценка на здравето на животните и на растенията, както и на качеството на растителните продукти, растителния и животински репродуктивен материал и на безопасността на храните и фуражите. Центърът е компетентният орган в България, когато се пускат на пазара продукти за растителна защита – отговаряме за процедурите по одобряване, подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти (противоотрови) и синергисти (засилващи действието на активните вещества).

 

Центърът функционира като умален модел на Европейския орган по безопасност на храните, като покрива всички области на неговата компетентност – здравеопазване на животните, хуманно отношение и репродукция на животните; биологични опасности; здраве на растенията; продукти за растителна защита и техните остатъци; генномодифицирани организми; химически замърсители; материали в контакт с храни и ензими; добавки в храни и хранителни добавки; фуражни добавки; диетични храни, хранене, алергени и храни със здравни претенции.

 

Разкажете повече за проекта „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”.

 

По изпълнението на този проект Центърът е партньор на Фондация „Научноизследователска организация за интеграция и сътрудничество”.

 

Проектът изработи механизъм, чрез който да се осигури прозрачност на процеса на оценяване на риска по хранителната верига. Това ще повиши доверието на потребителите и на широката общественост към работата на Центъра и ще допринесе за легитимността му в очите на обществото.Общата цел е повишаване на гражданското участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на политиката и законодателството в сферата на безопасността на храните и оценката на риска. Стремим се към партньорско управление съвместно с гражданите и бизнеса, като прилагаме добри практики и иновативни решения в тази насока.  Управлението на администрацията може да стане по-открито и отговорно чрез създаване на Регистър на заинтересованите страни в сферата на безопасността на храните и риска по хранителната верига, както и чрез провеждане на широка информационна кампания. Предлагаме работещ механизъм за отправяне на препоръки: как да се подобри нормативната база, как да се въведат добри практики и как да се осигури обратна връзка и оценка от страна гражданите и бизнеса за действията на Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

 

Какви конкретни дейности ще предприемете по проекта?

 

Проучваме добри практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката и законодателството в сферата на риска по хранителната верига.Разработваме механизъм и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса относно действията на ЦОРХВ при оценката на риска.Планираме съвместни действия между администрацията и неправителствени организации, за да приложим новата европейска политика и законодателство в тази сфера.Организираме също широка информационна кампания, за да научи обществото за възможностите за гражданско участие в политиката в сферата на риска по хранителната верига.

 

Какви са добрите практики в Европейския съюз за гражданско участие в политиката в тази област?

 

Тези практики са конкретно описани в разработения по проекта „Сборник с добри практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката и законодателството в сферата на риска по хранителната верига”. В Сборника също е изследвана и анализирана тяхната приложимост в нашата страна.  Ефективното гражданско участие е свързано с предоставяне на пълна и своевременна информация за разработваните законопроекти; с поддържане на диалог и със създаване на работни групи с експерти и НПО; с практически предложения за подобряване на нормативни текстове в полза на обществото.

 

Сборникът представя такива основни модели за гражданско участие като предоставяне на информация, консултация, активно партньорство и диалог в процеса по вземане на политически, социални и икономически решения на европейско и на национално ниво.

 

Как въвличате заинтересованите страни в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство за оценка на риска по хранителната верига?

 

Първият етап от въвличането на заинтересованите страни в процеса е тяхното информиране. Ние публикуваме актуалната информация на интернет страниците на националните органи; изпращаме резюмета на научни становища до заинтересованите страни; провеждаме информационни събития и др.

Получаването на обратна връзка е вторият етап, който е точно определен процес. Предоставя се достатъчно време за обратна връзка и се включват всички, които ще бъдат конкретно засегнати от съответния документ, решение или промяна. Получаването на обратна връзка става чрез електронни платформи и интернет страници, панели и фокус групи, семинари и публични дебати. Този втори етап – обратната връзка със заинтересованите страни – е ключов за изграждане на доверие към националните органи по безопасност на храните.

 

Третият етап е свързан с директната работа със заинтересованите общности. Той предоставя възможност за тяхното активно включване в обсъждането на мнения и предложения на консултативни срещи. Налице са практики, в които гражданите сами могат да изискат от управляващите да бъдат запитани по конкретни казуси. За целта се организират междусекторни работни групи, експертни срещи, електронни форуми и др. с представители на компетентните министерства и структури на държавната администрация с отношение към рисковете по хранителната верига, членове на граждански и други организации (включително бизнеса), вътрешни и външни експерти, както и други заинтересовани страни, дори индивидуално участие на граждани.

Сътрудничеството, активното участие и партньорство е четвъртият етап от въвличането на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения, на водене на политики и промяна на законодателството в сферата на безопасност на храните и оценка на риска по хранителната верига. Добрите практики най-често стигат до извеждане на план-програма, идентифициране на проблеми и казуси, изработване на законопроекти, вземане на решения и делегиране на конкретни задачи на заинтересованите страни.

 

Какви резултати постигнахте с настоящия проект?

 

Постигнахме по-ефективно взаимодействието между ЦОРХВ и гражданите и бизнеса. Нарасна активността на повече от 160 неправителствени организации при формулирането, изпълнението и мониторинга на политиката за безопасност на храните. Това в крайна сметка подобрява социалноикономическата среда. Целевите групи станаха по-информирани за това какви добри практики и иновативни решения се използват от институциите на Европейския съюз и от държавите членки за ефективен диалог с гражданите и бизнеса в сектора на храните.

 

Освен това целевите групи научиха какви успешни модели прилагат европейските неправителствени организации и мрежи от НПО, за да участват в процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политиката в сектора на безопасността на храните и оценката на риска по хранителната верига. Подобри се взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса в резултат на проведения Обществен форум. Нарасна също капацитетът на неправителствените организации да отправят препоръки за по-добра регулаторна среда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Portalnapacienta.bg