Blog

Д-р Ива Гаврилова: Всяка новопоявила се или бързо нарастваща и променяща се неболезнена, „раничка“ или „брадавица“, която не заздравява повече от 2-3 месеца трябва да бъде прегледана

В онкологията не трябва и не се взимат еднолични решения! При поставена диагноза раково заболяване, пациентът се представя на комисия от няколко специалисти в различни области.

Д-р Ива Гаврилова, дм работи в клиниката по Онкодерматология към Националния онкологичен медицински център от 2005 г. със специалност обща хирургия. От 2016 г. до момента специализира пластична и реконструктивна хирургия във Франция. Усвоява различни техники за реконструкция на млечна жлеза  в реномираната университетска болница  „Сент Луи“, гр. Париж и в Онкологичния център гр.Лион. Изучава краниофациална хирургия при световнопризнатия корифей Проф. д-р Дарина Кръстинова в клиниката по пластична и реконструктивна хирургия „Шато дьо ла Майе“ Версай. 2017г. започва обучение по реконструктивна хирургия на ушна мида с автоложни хрущяли при световноизвестния пластичен хирург Проф. Франсоаз Фирма в болница „Бизе“, гр. Париж. През 2018г. придобива научна степен доктор по специалност Онкология  на тема „Редки злокачествени кожни болести: анализ и оценка на моделите на терапевтично поведение  и критерии за експертен център в България“. Съвместно с екип от видни онкодерматолози от цялата страна създават „Българска Асоциация по Дермато Онкология“ и обединяват сили за подобряване на диагностиката и лечението на пациенти с редки злокачествени кожни заболявания.

 

Ако съм диагностициран с рядък кожен карцином, кой е първият медицински специалист, който трябва да потърся? Кои медицински специалисти ще ми помогнат, за да получа медицинска помощ и лечение? 

 

Преди всичко трябва да знаем на какви образувания по кожата си да обръщаме внимание,  когато става дума за кожен карцином: всяка новопоявила се или бързо нарастваща и променяща се, обикновено неболезнена, „раничка“ или „брадавица“, която не заздравява повече от 2-3 месеца, дори и след локално лечение, трябва да бъде прегледана. Обръщаме се за помощ към дерматолог. Ако той заподозре раково заболяване на кожата, трябва да Ви насочи към онкологичния център във Вашия град за консултация с онкодерматолог. Онкодерматологът е лекарят, който трябва да назначи допълнителни изследвания, при необходимост, и да Ви насочи за оперативно отстраняване от онкохирург. Последният отстранява образуванието, съобразно заложените по стандарт в онкологията правила. Всяко образувание се изследва хистологично от патолог, с което се потвърждава и поставя окончателно диагнозата.

 

Какво представлява мултидисциплинарният екип в онкологията?

 

В онкологията не трябва и не се взимат еднолични решения! При поставена диагноза раково заболяване, пациентът се представя на комисия от няколко специалисти в различни области. При кожните тумори екипът включва онкодерматолог, хирург, патолог, лъчетерапевт и химиотерапевт. Специалистите заедно преглеждат болния и неговата документация и с общи знания и усилия предлагат най-добрата стратегия за лечение.

Какви са възможните видове лечение при диагноза рядък кожен тумор? (хирургично, лъчелечение, химиотерапия).

 

Видът лечение се определя от стадия на заболяването. Когато пациентът е диагностициран своевременно в ранен стадий, само с първичен кожен тумор, единственото ефективно лечение е хирургичното и то не бива да се отлага. При големи тумори, които не могат да бъдат  оперирани

радикално, или при риск от рецидив в последствие се назначава лъчетерапия.  Химиотерапията няма доказан профилактичен ефект срещу прогресия на заболяването. Тя се прилага в напреднал стадий, когато заболяването  се е разпространило и има разсейки в други органи.

 

Какви са целите на всеки вид лечение?

 

Оперативното лечение цели отстраняване на тумора в здрави тъкани, то е и основното лечение на кожния рак. Лъчелечението цели допълнителна сигурност, че туморът няма да се появи отново в облъчваната област. При нелекувани, запуснати случаи последната се използва за намаляване обема на тумора и повлияване на симптоми като кървене и  болка. В напреднал стадий се прилага химиотерапия с цел “ атакуване и контрол“ на туморните клетки в целия организъм. 

 

Какво представлява биопсията? Какви вида биопсия има? 

 

Биопсията е инвазивен метод за диагностика. При кожните тумори се прилагат два вида биопсия: ексцизионна биопсия, което означава оперативно отстраняване на цялото съмнително образувание в 2мм здрава тъкан с цел неговото хистологично уточняване. При данни от патолога за злокачествен тумор операцията се повтаря и зоната се изрязва в по-широки граници.  По-рядко използваната е т. нар инцизионна биопсия, при която се взима само парченце от тумора. Последната се използва предимно при много големи тумори, които не могат да бъдат  оперирани, за диагностика и започване на подходящо лъчелечение.

 

Какво означава понятието „ексцизия“? Какви са нежеланите събития, резултат от проведено хирургично лечение на кожен карцином?

 

Ексцизия означава оперативно отстарянаве на тумор в здрави тъкани. Съществуват хирургични правила, по които работим и защитна зона от милиметри до сантиметри, в която се „ексцизира“ кожния тумор според локализацията му по тялото.  От изключително значение е те да се спазват, в противен случай съществува риск не само от повторна поява на тумора, но и от прогресия на заболяването.

 

Защо е важно състоянието на лимфните възли при определяне терапията на Меркел-клетъчен карцином?

 

Лимфните възли са първата бариера на организма, ограничаваща развитието на заболяването. Меркел-клетъчният карцином е агресивен тумор, за това да определим състоянието на регионалните възли е от изключително значение за бъдещата прогноза. С тази цел се извършва една стадираща операция за ранна диагностика на микроскопични метастази в лимфни възли  наречена „сентинелна биопсия“. При откриване на такива това ни дава възможност за ранното им хирургично отстраняване.

 

Какво представлява химиотерапията на кожен карцином? Какви са най-честите нежелани събития?

 

Химиотерапия е лечение на целия организъм и се прилага при наличие на разсейки. Страничните ефекти от нея могат да бъдат от различен характер, в зависимост от прилаганата схема. За съжаление, повечето кожни карциноми са неподатливи на този вид лечение.

 

Какво представлява имунотерапията? Какви са нежеланите събития, резултат от проведена имунотерапия на кожен карцином?

 

Имунотерапията е ново поколение системно лечение на целия организъм. Успешно се прилага при Меркел-клетъчен карцином. Най-общо казано, представлява вливане на имунни агенти в организма, които противодействат на туморните клетки по сложен механизъм на клетъчно ниво. Страничните ефекти  от нея са минимални. При продължително лечение, обаче, могат да възникнат различни автоимунни реакции.

 

Автор: Портал на пациента