Какво означава да инвестираш 2 млрд. евро само за проучвания?

През 2020 г. се очаква разходите за здравеопазване да достигнат 8,7 трилиона долара в световен мащаб. В това число не се включват само разходите за лечение, но и за проучвания, инвестиции в здравни технологии и други. За да разберем малко повече за една от компаниите, които отделя големи средства за проучвания в световен мащаб се обърнахме към Merck научно-технологична компания в областта на здравеопазването, науката за живота и производствени решения и същевременно един от фармацевтичните лидери в световен мащаб.

Разговаряме с Калоян Илиев, финансов директор на Merck за Югоизточна Европа (България, Румъния, Сърбия, Черна Гора, Хърватска, Словения, Македония, Албания, Босна и Херцеговина и Косово). В компанията е от 2014 г., а предишният му опит включва работа в Sandoz, Philip Morris и Motorola.

– Финансовият директор вече е много по-ангажиран във формиране на целите, политиките и процесите в една компания. Доколко ангажиран сте Вие в стратегията на Merck за тези 10 пазара и каква е тя към днешна дата и за следващите няколко години?

– Тенденциите през последните години са изместване на чисто счетоводните и контролни дейности на финансовия директор към центровете за споделени услуги, като така фокусът остава върху дейностите, които носят допълнителна стойност за компанията, а именно бизнес партньорството. В днешни дни успешният финансов директор познава много добре бизнеса и активно допринася за изготвянето на печеливши корпоративни стратегии. Бизнесът на Merck в Югоизточна Европа бележи ръстове от над 10% през последните няколко години, затова този регион е стратегически за компанията. Целите които си поставяме са запазване темпа на растеж, като същевременно оптимизираме и ефективно използваме наличните ресурси, за да гарантираме печеливш растеж.

– Каква е разликата да си финансов директор в компания с фокус върху здравните технологии и компания, занимаваща се с мобилни устройства?

– Разликата е в отговорността, която носиш не само пред компанията, но и пред обществото. Като финансов директор в Merck всеки ден нося отговорност пред компанията, екипа си, но и пред милиони пациенти за създаване, подобряване качеството на живота и неговото удължаване.

– Merck ще предоставя грантове за почти 1 мил. евро за 3 години, които ще бъдат предназначени за проучвания. Защо това е важно за Merck и смята ли компанията да патентова някои от получилите грантове проучвания?

– По случай 350 години от създаването си Merck предлага различни грантове, за да стимулира иновативните изследвания в области важни за бъдещето. Merck ще предостави грантове в размер на 350 хил. евро на година в продължение на три години в областите: Healthy lives/Drug Discovery, Life Reimagined/Synthetic Biology, Materials&Solutions, Digitalization&Computing.

Спечелилите конкурсите ще могат да се възползват и от всички ресурси, които компанията притежава, както и колаборация с нашите учени.

– За кое перо отделя най-много средства Merck в България, както и на останалите 9 пазара и защо? За кое от трите основни направления? Различава ли се и защо?

– Най-големите разходи на Merck както в България, така и в региона са свързани с един от най-ценните ресурси на компанията, а именно човешкия капитал. За Merck развитието на служителите е изключително важен процес и е част от корпоративната стратегия. Ние сме фокусирани върху развитието на разнообразни таланти и насърчаваме всеки служител да работи върху този процес използвайки всички възможности, които компанията предоставя за да бъде подготвен за бъдещето.

Healthcare е водещото направление в България, региона и глобално, следвано от Life Science и Performance Materials. В Югоизточна Европа Merck е пазарен лидер във всяка терапевтична област в която оперира, което е доказателство за качеството на продуктите и доверието, което сме изградили в лекари и пациенти.

– Merck закупи доста компании през последните години за големи суми, а наскоро продаде и част от бизнеса си на P&G. Има ли намерение да купува още компании с цел фокусиране още повече върху конкретни дейности?

– Бизнес средата е много динамична и сме свидетели на непрекъснати придобивания и сливания на компании, като тенденцията е това да продължи. През 350-годишната си история Merck е преминала през няколко стратегически придобивания, като Сероно, Милипор и последното най-голямо придобиване на Сигма – Олдрич в размер на 17 млрд. щатски долара през 2015, което беше едно от най-големите придобивания за годината. Сделката с P&G е важна част от глобалната стратегия на Merck с фокус върху иновациите. Това е ясна демонстрация на нашия постоянен ангажимент за представяне на портфолиото и компанията като водеща научно-технологична компания. Атрактивната цена от 3.4 млрд. евро отразява високата стойност на активите и постигнатото от Consumer Health направлението. Стратегията на Merck е с фокус върху иновациите в трите направления Healthcare, Life Science и Performance Materials и ако придобиването на нова компания е в синхрон със стратегията на компанията, то тогава е възможно.

– Колко важно е за Merck да бъде конкурентноспособна по отношение заплащането на своите служители, имайки предвид че инвестициите в здравни технологии стават все по-интересни за много компании?

– Вярваме, че нашите служители са един от най-ценнитe ресурси, с които Merck разполага. Изключително важно е те да са мотивирани и да работят с желание. Ежегодно правим вътрешно анонимно проучване с което мерим „пулса“ на цялата организация. От него произлизат нашите силни страни и по-важно – страните и областите за подобрение, които с висок приоритет адресираме. Процесът по оценка на работата и цялостното изпълнението на служителя също се оценява годишно и то е свързано и с преоценка и актуализация на заплащането. В този процес правим както вътрешно калибриране между служителите, така и как тяхното заплащане стои спрямо съответната роля в фармацевтичната индустрия извън компанията. Този модел до момента гарантира атрактивно и конкурентно възнаграждение.

– Според Вас има ли регулации в България, чиято промяна или усъвършенстване би спомогнала за превръщането ѝ в R&D център за компании от здравния сектор? 

Още по темата

– С публикувания проект за изменение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина на сайта на МЗ се предвиждат промени в реда за разрешаване, провеждане и контрол на клиничните изпитвания в България. Предложените промени имат за цел да ускорят процеса по разрешаване на клинични изпитвания или съществени изменения, като се намали административната тежест и да хармонизират националното законодателство с Регламент на ЕС номер 536 от 2014.

Предложените изменения ще постигнат целта си да съкратят процеса по разрешаване на клиничните изпитвания, което се дължи на необходимостта от стимулирането на тази дейност в България. Както по-горе споменах, именно България е една от водещите страни в ЕС като процент инвестиции в клинични проучвания. Улесняването на дейността на клиничните проучвания ще донесе допълнителни приходи за лечебните заведения и е възможност за повишаване квалификацията на лекари и медицински сестри. Те са изключително полезни за пациентите, защото им осигуряват безплатен достъп до иновативно лечение и безплатна допълнителна терапия.

– Как се движи печалбата на Merck в региона в процентно отношение през последните няколко години и какви са прогнозите Ви?

Merck реализира ръстове от над 10% през последните няколко години в Югоизточна Европа. Като големина на пазара, България е втората страна, която допринася най-много за това след Румъния. Целите, които си поставяме са запазване на темпа на растеж, въпреки трудностите свързани с все по-големия натиск от правителствата за предоставяне на допълнителни отстъпки от фармацевтичните компании, като оптимизираме и ефективно използваме наличните ресурси, за да гарантираме профитабилен растеж. Регионът следва глобалната тенденция в Merck, като за последните пет години глобално сме увеличили приходите си от 10.7 млрд. евро през 2013 до 15.3 млрд. евро през 2017 и същевременно само последната година сме инвестирали близо 2 млрд. евро в R&D.

– Доклад на Deloitte показва, че през 2020 г. разходите за здравеопазване в световен мащаб, които включват не само разходите за лекуване, но и инвестициите в R&D, технологии, техника и други, ще достигнат 8.7 трилиона долара или около 25% повече спрямо 2015 г. На какво се дължи това според Вас?

– Нарастването на разходите се дължи най-вече на непосрещнатите нужди на пациентите особено в терапевтични области и заболявания, в които през последните няколко десетилетия нямаше значими промени в терапевтичните протоколи за лечение, каквато е онкологията например. Разбира се друга важна зависимост е, че разходите растат и с повишаване на средната продължителност на живот. В световен мащаб в момента наблюдаваме намаляване на смъртността от онкологичните заболявания с повече от 20%, което се дължи от една страна на превенция, a от друга – на новите молекули.

Като част от дългосрочната си стратегия и честване на 350 години от създаването си по цял свят, Мерк България подкрепи мултидисциплинарната конференция „Вдъхновяваща наука и иновации„, която се проведе в София на 03 май 2018 г. Там бяха обсъдени забележителните научни открития и постижения свързани с човешкото здраве, както и какво предстои да се случи в областта на медицината и науката през следващите години. Участие взеха лекари, учени, социални предприемачи и представители на различни институции. Организатор на събитието беше фондация „В помощ на здравето“ и асоциация „Грижа за пациента“.

Основана през 1668 г., Merck е най-старата компания в света производител на фармацевтични продукти и химикали. Семейството, основател на компанията, остава мажоритарен собственик на публичната корпорация. Merck, Дармщат, Германия притежава правата върху името и марката Merck в световен мащаб. Единствените изключения са САЩ и Канада, където компанията развива бизнес направленията си под имената EMD Serono, Millipore Sigma и EMD Performance Materials.